©Кух А.М., 2015 р.
КРИТЕРІЇ

Критерії підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок студентів

Розподіл балів між видами контролю при рейтинговій системі оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.
Cеместр Модуль Кількість балів за модуль Лекції Практичні Самостійна робота/ІНДР Модульний контроль Семестровий контроль
11 1 100 10 30 10 50 залік

При написанні статей, тез доповідей чи участі у конференціях, які відповідають тематиці дисципліни, студент має можливість отримати додаткову кількість балів, зокрема:
- за написання та публікацію статті – 5 балів;
- за написання та публікацію тез доповіді – 3 бали;
- за участь у конференції – 5 балів.
Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни визначається як сума у балах рейтингових оцінок з модулів та рейтингової оцінки. Рейтингова оцінка у балах за шкалою навчального закладу може бути переведена до п’ятибальної шкали оцінювання (національної шкали). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:
Оцінка за шкалою ECTS   За рейтиновою шкалою За національною шкалою Двобальна шкала
А 90-100 Відмінно зараховано
В 82-89 Добре зараховано
С 75-81 Добре зараховано
D 69-74 Задовільно зараховано
E 60-68 Задовільно зараховано
FX 35-59 Незадовільно не зараховано (з можливістю перездачі)
F 1-34 Незадовільно не зараховано

- „відмінно” – якщо студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, високу комунікативну культуру;
- „добре” – якщо студент виявляє дещо обмежені знання навчального матеріалу, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;
- „задовільно” – якщо студент засвоїв основний навчальний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте, при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень, демонструє недоліки комунікативної культури;
- „незадовільно” – якщо студент не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками, науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури.
При складанні заліку студент заочної форми навчання повинен:
- знати і розуміти теоретичний матеріал;
- давати відповідь на поставлені запитання;
-вміти пов’язувати практичні питання з практичною діяльністю.