©Кух А.М., 2015 р.
Тема 4. Зміст і складові науково-долідного процесу

ПЛАН
   1. Алгоритм науково-дослідного процесу
   2. Організаційна стадія науково-дослідного процесу
   3. Дослідна стадія науково-дослідного процесу
   4. Завершальна стадія науково-дослідного процесу
   5. Ефективність наукових досліджень
1. Алгоритм науково-дослідного процесу
   Науково-дослідний процес – це чітко організований комплекс дій, спря­мований на отримання нових знань, що розкривають суть процесів і явищ у природі і суспільстві, з метою використання їх у практичній діяльності людей.
   Таким чином, кожне наукове дослідження виконують згідно з визначеним науковим напрямом, що становить науку або комплекс наук, в межах яких проводяться дослідження. Науковий напрям може бути, наприклад, техніч­ним, біологічним, економічним та ін., з можливою подальшою деталізацією. Структурними одиницями наукового напряму є комплексні проблеми, теми, наукові питання.    Під проблемою розуміють комплекс теоретичних і практичних завдань, необхідність вирішення яких постала перед суспільством. Із соціально-психологічних позицій проблема є відображенням суперечності між потребою в нових знаннях і відомими шляхами їх отримання: проблема виникає тоді, коли людська практика стикається із труднощами або навіть уявною неможливістю досягнення мети. Проблема може бути глобальною, національною, регіональною, галузевою та ін. залежно від завдань, що виникають.
   Комплексна проблема – це сукупність проблем, об'єднаних однією метою.
   Тема наукового дослідження є складником проблеми. У результаті дослі­джень за темою отримують відповіді на певну низку наукових питань, які охоплюють частину проблеми. Узагальнення результатів виконання комплексу тем у рамках деякої проблеми може дати рішення наукової проблеми в цілому.
   Під науковими питаннями розуміють невеликі наукові завдання, що належать до конкретної теми наукового дослідження. Важливе значення в науковому дослідженні мають пізнавальні завдання, що виникають під час вирішення наукових проблем. Вони поділяються на емпіричні та теоретичні.
   Емпіричні завдання – спрямовані на виявлення, точний опис, докладне вивчення різних фак­торів досліджуваних процесів та явищ. У наукових дослідженнях вони можуть вирішуватися за допомогою спостереження та (або) експери­менту.
   Теоретичні завдання – спрямовані на виявлення та вивчення при­чин, зв'язків, залежностей, що дають змогу встановити поведінку об'єкта, визначити його структуру, характеристику на основі розроблених наукою принципів і методів пізнання. Теоретичні пізнавальні завдання під час підготовки і проведення дослідження формулюють так, щоб їх можна було перевірити емпірично.
   Усе різноманіття наукових досліджень, що проводяться за різними науко­вими напрямами, вирішують окремі чи комплексні проблеми, використо­вують певну методологію та ін., можна класифікувати за окремими ознака­ми. Наприклад, за цільовим призначенням наукові дослідження класифіку­ють на 3 види: фундаментальні, прикладні і розробки.
   Фундаментальні дослідження – спрямовані на відкриття та вивчення но­вих явищ і законів природи, на створення нових принципів дослідження, їхньою метою є розширення наукового знання суспільства, встановлення того, що може бути використано в практичній діяльності людини. Такі ро­боти проводяться на межі відомого й невідомого; їм притаманний най­більш високий ступінь невизначеності.
   Прикладні дослідження – спрямовані на визначення способів використан­ня законів природи для створення нових і вдосконалення існуючих спосо­бів і засобів людської діяльності. Метою цих досліджень є встановлення того, як можна використовувати в практичній діяльності наукові знання, отримані в результаті фундаментальних досліджень. Прикладні досліджен­ня, у свою чергу, поділяють на пошукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.
   Пошукові роботи спрямовані на пошук шляхів створення нової техніки або технології на основі способів, запропонованих у результаті фунда­ментальних досліджень. Результатом науково-дослідних робіт і є нові тех­нології, дослідні установки, прилади тощо. Дослідно-конструкторські роботи завершуються підбором конструктивних характеристик, що є основою логічної конструкції.
   У результаті фундаментальних і прикладних досліджень утворюється нова наукова та науково-технічна інформація. Процес перетворення цієї ін­формації у форму, придатну для впровадження в практику, називають розробкою.
   Наукові дослідження класифікують також за іншими ознаками: видами зв'яз­ку із суспільним виробництвом; важливістю для народного господарства; джерелами фінансування; тривалістю виконання дослідження тощо.
   За видами зв'язку із суспільним виробництвом наукові дослідження поді­ляють на роботи, спрямовані на створення нових технологічних процесів, машин, конструкцій, підвищення ефективності виробництва, поліпшення умов праці, розвиток особистості тощо.
   За ступенем важливості для народного господарства розрізняють наукові дослідження, що виконуються за спеціальними постановами президента та уряду України; у межах програм державного та міждержавного рівнів, планів HAH України; за планами галузевих міністерств і відомств; за планами та ініціативою дослідницьких організацій і колективів.
   За джерелами фінансування дослідження поділяють на роботи, що фінан­суються з коштів державного бюджету; у межах господарських угод і дого­ворів; позабюджетних фондів та коштів; власних коштів підприємств та організацій.
   За тривалістю проведення наукових досліджень розрізняють короткотер­мінові (до 1 року) та довготермінові роботи.
   Таким чином, кожне наукове дослідження може класифікуватися за ба­гатьма ознаками. Наприклад, наукове дослідження за темою: "Розробка пропозицій щодо підвищення техніко-економічних показників роботи ву­гільних шахт" може бути охарактеризоване як прикладна короткотермінова науково-дослідна робота, спрямована на підвищення ефективності вироб­ництва, що виконується за планом галузевого відомства з фінансуванням на підставі господарської угоди.
   Науково-дослідний процес будь-якого класу, виду, з різноманітними ознаками проходить, однак, за загальною схемою три стадії (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Загальна схема науково-дослідного процесу

   На організаційній стадії вивчають стан об'єкта і виконують організаційно-методичну підготовку дослідження.
   Вивчення стану об'єкта дослідження передбачає конкретизацію теми та попереднє визначення теоретичних передумов її дослідження. Конкре­тизуючи тему, визначають її місце в науковій проблемі; встановлюють зв'язок між суміжними темами, що раніше виконувалися іншими дослідниками або плануються до виконання; визначають та обґрунтовують об'єкти дослідження. Вивчення теоретичних передумов містить вивчення стану об'єкта, наукової й теоретичної новизни гіпотез, що висуваються до дослідження.
   Організаційно-методична підготовка наукового дослідження, техніко-економічне обґрунтування, складання плану дослідження теми, методики до­слідження і робочого плану.
   На дослідній стадії відбувається створення нової інформації, а потім перетворення її за допомогою наукових методів дослідження згідно з програмою дослідження.
   Створення нової інформації становить проведення спостереження за об’єктом, вибір оцінних критеріїв, виявлення позитивних і негативних чинни­ків, що впливають на стан об'єкта дослідження, тощо. Отриману інформа­цію класифікують і групують для подальшого перетворення її згідно з ме­тою дослідження.
   На наступному етапі виконують дослідження із застосуванням різних наукових методів: проводиться доведення гіпотез, що були висунуті, формулювання висновків і рекомендацій, постановка експериментів, корегування по­передніх висновків і результатів, оприлюднення результатів і висновків.
    І насамкінець на стадії реалізації результатів дослідження проводиться узагальнення та апробація отриманих результатів, а потім упровадження їх у практику в тій чи іншій формі.
2. Організаційна стадія науково-дослідного процесу
   Організаційна стадія науково-дослідного процесу – це ціла низка процедур, що виконуються на початковому етапі кожного наукового дослідження (рис. 4.2).
   Виконання будь-якого наукового дослідження починається з вибору на­пряму, проблеми, теми наукового дослідження і постановки наукових пи­тань, що є дуже відповідальним завданням. Тут важливо вміти відрізняти псевдопроблеми (хибні, удавані) від наукових проблем. Найбільша кількість псевдопроблем виникає за недостатньої інформованості наукових працівників, що призводить до розробки вже вирішених проблем з отриманням відомих науці результатів. Це спричиняє величезні зайві витрати коштів і зусиль вчених. Однак іноді в розробці найбільш актуальної проблеми доводиться йти на її дублювання з метою залучення для її вирішення різних наукових колективів у конкурсному порядку.

Рис. 4.2. Організаційна стадія науково-дослідного процесу

   Актуальні для країни напрями і комплексні проблеми досліджень фор­мулюються в директивних документах президента та уряду України, Національної академії наук України на підставі всебічного вивчення стану і перспектив соціально-економічного розвитку держави.
   Подальша конкретизація напряму досліджень є результатом вивчення ста­ну суспільних потреб і стану досліджень у тому чи іншому напрямі на пев­ному проміжку часу. У процесі вивчення стану і результатів вже проведе­них досліджень можуть виникнути ідеї комплексного використання кількох наукових напрямів для вирішення поставлених завдань. Практика розроб­ки великомасштабних народногосподарських програм показала, що вони повинні базуватися на єдиній науковій основі послідовного і цілеспрямова­ного вирішення економічних і соціальних проблем в умовах динамічного розвитку народного господарства. Такою науковою основою стали цільові комплексні народногосподарські програми, що містять окремі соціально-економічні, виробничі, науково-дослідні, організаційно-господарські та ін­ші програми, спрямовані на вирішення народногосподарських проблем най­більш ефективними методами у регламентовані терміни. Ці програми ви­ходять за межі окремих галузей і регіонів. Вони мають точно визначену цільову орієнтацію всіх заходів, завдань, ресурсів на всебічне вирішення чітко визначеного народногосподарського завдання. Наприклад, основни­ми напрямами економічних досліджень є такі види комплексних програм:
   - соціально-економічні, спрямовані на вирішення проблем розвитку, закріплення та вдосконалення основ способу життя, підвищення ма­теріального й культурного рівня життя людей;
   - науково-технічні, пов'язані з вирішенням фундаментальних проб­лем у різних галузях науки, вивченням можливостей практично­го використання результатів досліджень у конструкторських роз­робках, забезпеченням упровадження кращих із них у серійне виробництво;
   - виробничо-технічні, спрямовані на вирішення проблем розвитку й вдосконалення виробництва, підвищення його технічного рівня та економічної ефективності, розширення номенклатури і підвищення якості продукції;
   - регіональні, призначені для врегулювання територіальних розбіж­ностей рівнів соціально-економічного розвитку районів, освоєння нових територій, а також для формування і розвитку великих народногосподарських територіально-виробничих комплексів;
   - екологічні, розраховані на розробку і здійснення заходів щодо раціонального природокористування, проведення найважливіших природоохоронних заходів.
   Одним з важливих напрямів економічних досліджень є також зовнішньо­економічні програми співпраці. Крім того, економічні дослідження входять до комплексної програми науково-технічного прогресу, яка становить дов­готерміновий прогноз розвитку економіки. У межах цієї комплексної про­грами Кабінет Міністрів України затвердив перелік Державних науково-технічних програм за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на 1999–2003 роки.
   Програмно-цільові методи в плануванні та організації наукових досліджень дають змогу спрямувати в конкретному напрямі чималі народногосподар­ські ресурси, забезпечити їх високоефективне цільове використання.
   На організаційній стадії науково-дослідного процесу вибір проблеми об­ґрунтовується передусім її актуальністю, тобто наскільки її рішення сприя­тиме виконанню програм економічного та соціального розвитку держави, міста, регіону. Проблема повинна бути чітко визначеною, послідовною і не суперечити економічним законам. Оскільки наукова проблема – це сукуп­ність складних теоретичних або практичних питань, то в процесі наукового дослідження її поділяють на складові елементи – теми.
   Обґрунтування вибору теми дослідження проводять за такими критеріями: ефективність; відповідність профілю установи; забезпечення фінансування і впровадження результатів дослідження.
   Способом критичного аналізу та порівняння майбутніх результатів з відоми­ми вирішеннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва.
   Можна виокремити такі градації актуальності:
   - значення для розвитку основних напрямів галузі науки, техніки чи виробництва, планові показники яких передбачено директивними документами;
   - значення для створення нових напрямів галузі науки, техніки або виробництва;
   - якісні зміни в галузі, наприклад створення нових типів продукції, принципово нових методів її виготовлення;
   - вирішення комплексу питань – підвищення якості виробів, різке зростання ефективності праці; економія матеріалів; зменшення собівартості продукції; підвищення рентабельності виробництва; поліпшення умов праці;
   - значення для розвитку другорядних напрямів галузі;
   - вирішення окремих питань, наприклад рекомендації щодо поліпшення параметрів виробів.
   Формальною ознакою актуальності теми дослідження є зв'язок роботи з відповідною цільовою комплексною програмою або програмами з вирішен­ня найважливіших науково-технічних проблем народного господарства кра­їни чи окремих галузей. За наявності такого зв'язку наводяться назва конк­ретної програми чи підпрограми, її шифр, державний реєстраційний номер.
   Формулюючи наукову новизну результатів дослідження, необхідно показати відмінність результатів роботи, які планується отримати, від відомих раніше варіантів вирішення проблеми, а також описати ступінь новизни (буде вдос­коналено, дістане подальший розвиток тощо). Наукові результати теоретич­них досліджень можуть мати форму концепції, гіпотези, класифікації, зако­ну, методу та ін. Результатами прикладних та емпіричних досліджень стають технології, методики, алгоритми, речовини, штампи тощо.
   За місцем отриманих знань у сукупності вже відомих даних можна виокре­мити три рівні новизни:
   - перетворення відомих даних, докорінна їх зміна;
   - розширення, доповнення відомих даних;
   - уточнення, конкретизація відомих даних, поширення відомих результатів на новий клас об'єктів.
   Рівень перетворення характеризується принципово новими у відповід­ній галузі знаннями, які не доповнюють відомі положення, а становлять дещо самостійне.
   На рівні доповнення новий результат розширює відомі теоретичні або практичні положення, вносить до них нові елементи, доповнює пізнання в пев­ній галузі без зміни їх суті.
   На рівні конкретизації новий результат уточнює відоме, конкретизує окремі положення, що стосуються окремих випадків. На цьому рівні відомий метод, спосіб можуть бути розвинуті і поширені на новий клас об'єктів, систем, явищ.
   Загальновизнаного переліку ознак практичної значущості результатів до­сліджень не існує, але такими можуть бути:
   - висновок науково-технічної ради міністерства (держкомітету) Укра­їни або відповідного головного управління про практичну значущість і можливість використання результатів у масштабах галузі (кількох галузей), що містить рішення про розвиток прикладних робіт у но­вому науковому напрямі;
   - висновок Міністерства освіти і науки України про використання ре­зультатів досліджень у навчальному процесі, про видання навчальних посібників, навчально-методичних вказівок і розробок тощо;
   - рішення компетентного органу про закінченість досліджень і подальше практичне використання його результатів;
   - використання матеріалів досліджень у створенні державних і галузевих стандартів, включення до планів ДРК;
   - практичне використання результатів досліджень хоча б на одному підприємстві.
   Забезпечення фінансування у виборі теми дослідження враховують з ме­тою визначення його джерела (бюджетне, позабюджетні Фонди, госпроз­рахункове тощо), розміру коштів, рентабельності розробки для наукового закладу, а також створення необхідних умов для впровадження результа­тів досліджень.
   Таким чином, конкретизуючи проблему і теми наукових досліджень, на основі аналізу суперечностей досліджуваного напряму формулюють саму проблему, визначають загальні риси очікуваних результатів, розробляють структуру проблеми, виділяють теми, питання, встановлюють їхню актуальність, визначають виконавців.
3. Дослідна стадія науково-дослідного процесу
   Дослідна стадія науково-дослідного процесу, як і організаційна, має кілька етапів (рис. 4.3).
   Створення нової інформації відбувається в результаті проведення спосте­режень, експериментів та інших видів досліджень, спрямованих на отри­мання первісної інформації про об'єкт. При цьому передбачається пара­лельне вивчення процесів і явищ, що можуть впливати на стан об'єкта дослідження. Таке вивчення теми дає змогу виявити позитивні й негативні чинники впливу та визначити критерії їх оцінки. Отриману інформацію про об'єкт та супутні процеси та явища збирають і групують для подальшого перетворення згідно з метою дослідження. Нову інформацію про об'єкт можуть постачати джерела первісної та вто­ринної інформації. Це відбувається в тому випадку, коли дані, що були отримані раніше з іншою, не пов'язаною з конкретним дослідженням ме­тою, перетворюються або опрацьовуються таким чином, що стають придатними для використання у вирішенні нового завдання.

Рис. 4.3. Дослідна стадія науково-дослідного процесу

   Методів створення нової інформації про об'єкт є величезна кількість; біль­шість з них – конкретно-наукові методи, тобто такі, які застосовують тіль­ки в певній галузі науки та за певних умов проведення досліджень і харак­теристик об'єкта вивчення, наприклад метод максимального тиску в бульбочці для вимірювання поверхневого натягу під час вивчення та дослідження фізико-хімічних властивостей матеріалів або вібраційний метод для визначення в'язкості рідини. Такі спеціальні або специфічні методи розглядати детально немає потреби, їм присвячено спеціальну літературу з певних галузей знань. Зауважимо тільки, що велика кількість способів отримання нової інформації про об'єкт у природних науках заснована на різноманітних методах вимірювання, рахування та спостереження. У сус­пільних науках – спостереження та документалістики.
   Зібрану нову інформацію про об'єкт групують і опрацьовують таким чи­ном, щоб мати можливість використовувати її в подальших процедурах згідно з метою роботи.
   Етап виконання досліджень з використанням теоретичних і емпіричних ме­тодів дослідної стадії науково-дослідного процесу починається з доведення гіпотези, що, власне, і є сенсом і метою дослідної стадії.
   Шлях до гіпотези пролягає через ідеї – думки, що досягли найвищого ступеня об'єктивності, повноти і конкретизації і одночасно спрямовані на практичну реалізацію. Вони не виникають на пустому місці, їм передують базисні знання, наукові відкриття, винаходи, вивчення досвіду та результа­тів досліджень вітчизняних і закордонних колег. За підрахунками амери­канських учених, на кожен результат НДР, що використовується у вироб­ництві, припадає 8 патентів (авторських свідоцтв), 98 технічно здійсненних рішень і 540 ідей, з яких і формується гіпотеза.
   Первинні, або попередні, гіпотези в процесі дослідження зазвичай неод­норазово аналізуються, критикуються, уточнюються і в результаті стають достовірнішими.
   Проведення теоретичних досліджень з метою доведення гіпотези викону­ється згідно з програмою дослідження, методикою дослідження та робо­чим планом.
   Формулювання попередніх висновків і рекомендацій виконується на під­ставі доведення або, однаковою мірою, спростування гіпотези з урахуван­ням всіх суттєвих змін, доповнень, уточнень та ін., що сталися в процесі її доведення або спростування.
   Перш ніж робити висновки – стислий виклад отриманих результатів – до­слідник повинен ще раз перевірити завершеність кожної окремої частини роботи та доказовість аргументації в цілому. Лише після цього слід форму­лювати висновки по суті порушеної проблеми, побічних і другорядних пи­тань і питань практичного значення, використання отриманих результатів.
   Висновки рекомендується формулювати ретельно, точно, не переобтяжу­ючи цифровими даними та додатковими окремими викладками. їх обґрунтування повинно міститися в попередньому викладі. Висновки полегшують читачеві оцінку та використання результатів дослідження, а самому вико­навцю слугують засобом самоперевірки.
   Пропозиції та рекомендації щодо практичного використання висновків у вирішенні конкретного завдання в певних умовах повинні бути перспектив­ними. Тут необхідно враховувати не тільки існуючі умови, а й зміни, що повинні статися найближчим часом. У перспективних роботах, що вирішу­ють великі проблеми, такому прогнозуванню відводять особливе місце. В цьому разі втілення в життя прийнятих на підставі рекомендацій рішень пов'язано з чималими витратами, порушенням ходу великих технологічних процесів тощо. Тому повинні бути передбачені всі необхідні матеріальні та організаційні передумови. У процесі розроблення перспективних пропози­цій дослідник повинен найефективніше використовувати історичну частину своєї роботи. Неврахування загальної перспективи розвитку галузі, окре­мої проблеми стає причиною того, що результати дослідження залиша­ються нереалізованими. Як і висновки, пропозиції можуть мати і позитив­ний, і негативний характер (наприклад, відмова від методики планування окремих показників, що використовувалася раніше). Попередні рекомендації зазвичай завершують теоретичну частину прикладних досліджень. Однак вони можуть завершувати цілком теоретичну роботу і тому мати організаційно-методичний характер.
   При економічному обґрунтуванні пропозицій звертають увагу на такі положення: поряд із прямим ефектом використання пропозицій враховують і побіч­ний ефект. Наприклад, упровадження нової методики планування або нового технологічного процесу чи нових машин і механізмів може ско­ротити чисельність планових працівників; крім економічного ефекту слід визначитися і з іншими його видами. Так, наприклад, удосконалення системи стимулювання праці сприяє закріпленню кадрів. У такому разі розрахунок економічного ефекту повинен поєднуватися з обґрунтованою характеристикою ефекту політичного, пси­хологічного, естетичного тощо. Тут зіставляти витрати з позаекономіч­ним ефектом не можна, оскільки вони виражаються в різних показни­ках, і кінцеве рішення повинно бути прийнято тільки на основі експерт­них оцінок широкого кола компетентних осіб. Таким чином, дослідник повинен у максимально конкретній формі з повною об'єктивністю ви­явити і переваги запропонованої ним пропозиції, і її вади.
   Наступним кроком є науковий експеримент, тобто емпірична перевірка результатів теоретичної частини дослідження.
   Загалом будь-яке експериментальне дослідження, незалежно від його різ­новиду, – це, так би мовити, дослідження в дослідженні, і воно має кілька стадій, схожих зі стадіями науково-дослідного процесу в цілому.
   Стадії проведення наукового експерименту:
   - робота з літературою;
   - розробка методики експерименту;
   - складання робочого плану виконання наукового експерименту;
   - підготовка об’єкта дослідження;
   - проведення експерименту.
   Для проведення експерименту необхідно створити сприятливі умови праці: зручне розміщення приладів і пристроїв; належне освітлення; доступ свіжого повітря; зручне місце для ведення записів, бажано подалі від джерел води й тепла тощо.
   До початку експерименту доцільно провести пробні досліди з метою:
   - ознайомлення експериментатора з роботою, практичного оволодіння ним методикою експерименту, методів визначення різних показників;
   - перевірки роботи окремих елементів устаткування та апаратури;
   - виявлення проміжків часу, необхідних для визначення окремих показників, інтервалів для вимірювання кожної величини та ін.;
   - оцінки можливих помилок при визначенні показників, що буде враховано в подальшому експерименті і надасть можливість приділити більше уваги вимірюванню величин, що вносять основний вклад у помилку кінцевого результату.
   По закінченні експерименту, а іноді і в процесі його проведення, викону­ється перевірка відповідності експериментальних даних теоретичним пе­редумовам, тобто саме перевірка гіпотези дослідження і, таким чином, правильності зроблених на її підставі попередніх висновків і рекомендацій і в разі необхідності їх корегування.
   Основою спільного аналізу теоретичних і експериментальних досліджень є зіставлення висунутої гіпотези з дослідними даними спостережень. У результаті теоретико-експериментального аналізу можуть виникнути три випадки.
   1. Встановлено повний чи достатньо повний збіг гіпотези, теоретичних передумов з результатами досліду. При цьому додатково групують отри­маний матеріал досліджень таким чином, щоб з нього випливали ос­новні положення розробленої раніше гіпотези, у результаті чого остан­ня перетворюється на доведене теоретичне положення, теорію.
   2. Експериментальні дані лише частково підтверджують положення гіпоте­зи, а в тій чи іншій частині суперечать їй. У цьому випадку гіпотезу змінюють і переробляють таким чином, щоб вона найповніше відповіда­ла результатам експерименту. Найчастіше після цього виконують до­даткові корегувальні експерименти з метою підтвердження робочої гі­потези, після чого вона також перетворюється на теорію.
   3. Гіпотеза не підтверджується експериментом. Тоді її критично аналізують і повністю переглядають. Потім проводять нові експериментальні дослідження з урахуванням нової робочої гіпотези. Негативні результати наукової роботи зазвичай не відкидають, у багатьох ви­падках вони допомагають отримати правильні уявлення про об'єкти, явища та процеси.
   Після виконаного аналізу ухвалюють остаточне рішення, яке формулюють як висновки або пропозиції чи рекомендації. Ця частина роботи потребує високої кваліфікації, оскільки необхідно стисло, чітко, науково виокремити те нове й суттєве, що є результатом дослідження, дати йому вичерпну оцінку, визначити шляхи подальших досліджень. За однією темою не реко­мендується складати багато висновків (не більше ніж 5–10). Якщо ж окрім основних висновків, що відповідають меті дослідження, можна зробити ще й інші, то їх формулюють окремо, щоб не відволікати від конкретної відпо­віді на основне завдання теми. Усі висновки доцільно поділити на дві гру­пи: наукові та виробничі.
   Висновки та рекомендації, зроблені на підставі дослідження гіпотез, що пройшли експериментування та відповідне корегування, оприлюднюють як доповіді та повідомлення на семінарах й конференціях, публікації статей за наслідками дослідження окремих питань.
4. Завершальна стадія науково-дослідного процесу
   Стадія узагальнення, апробації та реалізації результатів дослідження є за­вершальною стадією науково-дослідного процесу. Схему її виконання на­ведено на рис. 4.4. На цій стадії провадиться літературний виклад висновків і пропозицій за результатами виконаної роботи; апробація їх у колективі наукової організації, споріднених організацій, наукової спільноти; рецензування та експертиза; дослідне впровадження; корегування, доопрацювання та реалізація кінцевих результатів. Узагальнення результатів дослідження становить літературне викладення результатів дослідження у вигляді звіту про виконану науково-дослідну роботу (НДР), дисертації, монографії, статті, студентські науково-дослідні роботи тощо.

Рис. 4.4. Схема завершальної стадії науково-дослідного процесу

   Основною та в більшості випадків обов'язковою формою узагальнення результатів науково-дослідної роботи є звіт. Звіт про НДР є основним документом, у якому викладають вичерпні відомості про виконану робо­ту. Його складають виконавці робити. Матеріали звіту повинні бути опра­цьовані й систематизовані згідно з метою дослідження. Не слід вміщува­ти до нього інформацію, що не має прямого відношення до теми і зав­дань дослідження.
   Загальними вимогами до звіту є:
   - чіткість побудови;
   - логічна послідовність викладення матеріалу;
   - переконливість обґрунтування;
   - стислість і точність формулювань, що уможливлюють суб'єктивне та неоднозначного тлумачення;
   - конкретність викладення результатів роботи;
   - доказовість висновків та обґрунтованість рекомендацій.
   Згідно з ДСТУ 3008-95 "Документація в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", звіт про НДР повинен містити: титульний аркуш; список виконавців; реферат;зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; передмову; основну частину; перелік посилань; додатки.
   Результати виконаної науково-дослідної роботи можуть бути використані для складання рефератів, написання наукових статей, монографій, дисертацій, підготовки доповідей на наукових конференціях, що дає змогу зробити їх набутком широкої наукової громадськості.
5. Ефективність наукових досліджень
   Наука є найефективнішою сферою капіталовкладень. Досвід світової прак­тики свідчить, що прибуток від капіталовкладень у неї становить 100–200% і є набагато вищим за прибуток будь-яких галузей. За даними зарубіжних економістів, на 1 долар витрат на науку прибуток на рік становить 4–7 доларів і більше. У нашій країні ефективність науки також дуже висока: на 1 грн. витрат на НДР і ДКР прибуток становить 3–8 грн. Однак щороку наука обходиться суспільству дедалі дорожче. На неї витра­чають величезні суми. Тому перед економікою науки постає проблема сис­тематичного зменшення народногосподарських витрат на дослідження з одночасним підвищенням ефекту від їх упровадження.
    Основними видами ефективності наукових досліджень є:
   - економічна ефективність – зростання національного доходу, підви­щення продуктивності праці, якості продукції, зменшення витрат на наукові дослідження;
   - зміцнення обороноздатності країни;
   - соціально-економічна ефективність – ліквідація важкої праці, поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, збереження та очищення довкілля;
   - престиж вітчизняної науки.
   Таким чином, під економічною ефективністю наукових досліджень у цілому розуміють зменшення витрат суспільної та живої праці на виробництво продукції в тій галузі, де впроваджуються закінчені науково-дослідні робо­ти та дослідно-конструкторські розробки (НДР і ДКР).
   Нині кожна гривня, вкладена в науку, НТП та освоєння нововведень (но­вої техніки, нових технологій) у виробництві, дає вчетверо більший ефект, ніж та сама гривня, вкладена в екстенсивні фактори. Це дуже суттєва обставина, з якої випливає, що й надалі господарська політика України буде спрямована на те, щоб в усіх сферах суспільного виробництва вирі­шувати проблеми подальшого розвитку переважно за рахунок інтенсив­них факторів. Особлива роль надається науці, причому на саму науку поширюється та сама вимога. Ось деякі факти з цього приводу. За останні 40–50 років кількість нових знань збільшилася приблизно в 2–3 рази, водночас обсяг інформації (публікацій, різноманітної документації) зріс у 8–10 разів, а обсяг коштів, витрачених на науку, – більш як у 100 разів. Таке співвідношення свідчить про те, що наукову політику треба змінюва­ти, необхідно кардинально підвищувати ефективність роботи наукових установ, організацій, колективів. Крім того, само собою зростання кіль­кості нових знань не дає приросту ефекту у виробництві. Таким чином, потребує аналізу питання про пропорції між отриманням знань та їхнім використанням у виробництві.
   Якщо сумарні витрати на фундаментальні та прикладні дослідження, а також на дослідно-конструкторські розробки прийняти за одиницю, то співвідно­шення між вкладеннями у виробництво нових знань і вкладеннями в освоєн­ня цих знань народним господарством становитиме 1:12. А в реальному житті в нашій країні таке співвідношення становить 1:7 (у США – 1:11).
   Ефективність роботи наукового працівника оцінюють за допомогою різних критеріїв: публікаційного, економічного, новизни розробки, цитування робіт та ін.
   Публікаційний критерій характеризує загальну діяльність – сумарну кіль­кість друкованих праць, загальний обсяг їх у друкованих аркушах, кількість монографій, підручників, навчальних посібників. Але цей критерій не за­вжди об'єктивно характеризує ефективність наукового співробітника. Трапляються випадки, коли за меншої кількості друкованих робіт віддача значно більша, ніж від великої кількості дрібних робіт. Економічну оцінку роботи окремого наукового працівника застосовують вкрай рідко. Найчас­тіше як економічний критерій використовують показник продуктивності йо­го праці. Критерій новизни НДР – це кількість авторських свідоцтв та па­тентів. Критерій цитування робіт ученого становить кількість посилань на його друковані праці. Це другорядний критерій.
   Ефективність роботи науково-дослідної групи або організації оцінюють зовсім інакше. У цьому випадку також існує кілька показників: середньо­річна розробка НДР, кількість упроваджених тем, економічна ефектив­ність від упровадження НДР і ДКР, загальний економічний ефект, кіль­кість отриманих авторських свідоцтв і патентів, кількість проданих ліцен­зій, валютна виручка.
   Середньорічну розробку НДР, ДКР визначають за формулою:
(1)

   де С0 – загальна кошторисна вартість НДР і ДКР, тис. грн.;
      Р – середньоспискова кількість робітників основного та допоміжного персоналу відділу, кафедри, лабораторії, НДІ.
   Зазвичай КП розраховують за рік, оскільки встановити кошторисні витрати НДР за місяць або квартал можна лише орієнтовно. Середньорічна роз­робка НДР і ДКР на одного працівника коливається від 3 до 7 тис. грн.
   Критерій упровадження Кв закінчених тем встановлюють наприкінці кален­дарного року простим підсумовуванням закінчених робіт т Власне впро­вадження теми оцінюють ступенем завершення тематичного плану.
   Відносний критерій впровадження закінчених тем:
(2)

   де т – загальна кількість тем, що розробляються.
   Існує ціла низка методик визначення економічної ефективності в різних галузях, але всі вони зводяться до того, що основною оцінкою реальної економічної ефективності НДР за рік може бути так званий коефіцієнт економічної ефективності, що розраховується за формулою:
(3)

   де Е, В – відповідно сума реального економічного ефекту від упроваджен­ня результатів НДР за рік і загальна сума витрат на НДР за рік, тис. грн.
   Максимальний економічний ефект, який може бути досягнутий завдяки впро­вадженню результатів НДР у виробництво за розрахунковий період для запро­понованого обсягу впровадження, називають економічним потенціалом НДР.
   Економічний ефект від упровадження – основний показник ефективності наукових досліджень – залежить від витрат на впровадження, обсягу впро­вадження, термінів освоєння нової техніки і багатьох інших чинників. Ефект від упровадження розраховують за весь період, починаючи з почат­ку розробки теми до отримання віддачі. Зазвичай тривалість такого періо­ду прикладних досліджень становить кілька років. Однак наприкінці його можна отримати повний народногосподарський ефект.
   Рівень новизни прикладних досліджень і розробок колективу характеризу­ють критерієм КА, тобто кількістю завершених робіт, за якими отримано авторські свідоцтва та патенти. Цей критерій характеризує абсолютну кіль­кість свідоцтв і патентів. Об'єктивнішим критерієм є, наприклад, кількість свідоцтв і патентів, віднесених до певної кількості працівників певного ко­лективу або до числа тем, які розробляє колектив і які підлягають оформ­ленню свідоцтвами і патентами.
   Якщо виконані колективом НДІ розробки продано за кордон, ефективність цих розробок оцінюють відносним показником
(4)

   де Д – валютний дохід держави, тис. грн.;
      ΣЗ – сумарні витрати на проведення НДР і ДКР, оформлення та продаж ліцензій, виконання ліцензійних міждержавних від­носин та ін.
   Що вищі показники КП, Кв, КА, КЛ, то ефективніше НДР колективу. Найефективнішим критерієм економічної ефективності наукових досліджень є фактична економія від упровадження.
   Таким чином, однією з можливостей підвищення ефективності науки і на­уково-технічного прогресу є вдосконалення соціального, передусім еконо­мічного механізму, що сприяло б швидшому освоєнню наукових результа­тів виробництвом і суспільною практикою в цілому.
   Друга можливість підвищення ефективності науки лежить у сфері безпосе­редньої творчої діяльності дослідників і складається з підвищення методо­логічного рівня наукової роботи, висування нових, глибших ідей, освоєння перспективних методів досліджень.
   І нарешті, третя можливість перебуває у сфері управління науковим про­цесом в цілому і складається зі створення найсприятливіших умов для плід­ної праці всіх категорій працівників науки і за всім спектром сучасного наукового процесу.

Контрольні запитання
   1. Що таке науково-дослідний процес?
   2. Що розуміють під науковим напрямом, проблемою, комплексною проблемою, темою, науковим питанням?
   3. Які є стадії науково-дослідного процесу? Охарактеризуйте окремі стадії науково-дослідного процесу.
   4. Назвіть структурні елементи програми дослідження.
   5. Дайте визначення об’єкту й предмету дослідження.
   6. Назвіть загальні критерії обґрунтування теми наукового дослідження.
   7. Охарактеризуйте етапи створення нової інформації.
   8. Розкажіть про формулювання попередніх висновків і рекомендацій.
   9. Що представляють собою плани наукового дослідження? Яких принципів потрібно дотримуватися при розробці плану?
   10. Які виділяють безпосередні впливи на продуктивність діяльності науковця?
   11. Назвіть принципами, які сприяють науковій праці?
   12. Що включає системи елементів наукової організації праці?